روش های پرداخت :

مشتریان گرامی مانادِو می توانند به دو روش زیر فاکتورهای راه اندازی یا تمدید سرویس های خویش را پرداخت نمایند.

پرداخت کارت به کارت

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۶۳۹۰-۳۸۶۶
به نام علی کمالی سروستانی

پرداخت آنلاین

درگاه امن زرین پال کیک کنید...